Suunnittelu ja määräykset

Suunnitteluun tulee kiinnittää huomiota jo heti rakennusvaiheen alussa. Tällöin on mahdollista vaikuttaa hirrestä veistetyn rakennuksen kokonaiskustannuksiin huomattavasti. Puutteellinen tai laiminlyöty suunnitteluvaihe aiheuttavat helposti ylimääräisiä kustannuksia ja jopa hankalasti myöhemmin korjattavia rakenteellisia ratkaisuja.

Hirsitalon suunnittelu ja rakentaminen vaativat erityisosaamista. Suunnittelu on hyvä aloittaa jo hyvissä ajoin ennen rakentamista alan asiantuntijan kanssa.Suunnitelmat kannattaa tehdä valmiiksi ennen rakentamisen aloittamista, jolloin koko hankkeen kustannusarviosta voidaan tehdä mahdollisimman luotettava. Myös rakentamiseen liittyvän hankinnat ja itse hirsirakentamiseen mahdollisesti vaikuttava tekijät tulee suunnitella jo tässä vaiheessa.

Hyvä suunnittelija auttaa myös paljossa muussa rakentamiseen liittyvissä asioissa, kuten opastamalla sopivan ja oikean mallisen hirsirakennuksen sijoittamisessa tontille. Hän neuvoo kunnallisten rakennusmääräyksien noudattamisessa, opastaa sähkö- ja viemäröintijärjestelmien toteuttamisissa ja tietää mitä muita vaihtoehtoja olisi mahdollisesti eri tilanteisiin tarjolla. Kokenutta suunnittelijaa on hyvä käyttää apuna myös pihatöiden suunnittelussa. Suunnittelijan kanssa voitte yhdessä arvioida, kuinka hyvin hirrestä veistetty talo vastaa perheesi tarpeita.

Eri puulajeista, hirsien muodoista ja eri salvoksista on kerrottu tarkemmin osassa Hirsirakennuksen veistäminen.

Määräykset

Suomen rakentamismääräyskokoelmaa (RakMk) ylläpitää ympäristöministeriö. Määräysten velvoittavuus perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin, sekä ko. asetukseen. Kokoelman määräykset koskevat uuden rakennuksen rakentamista. Laissa määritellään rakentamista koskevat yleiset edellytykset, olennaiset tekniset vaatimukset sekä rakentamisen lupamenettely ja viranomaisvalvonta. Asetuksena annetut ja Suomen rakentamismääräyskokoelmaan kootut rakentamista koskevat säännökset ovat velvoittavia. Ministeriön antamat ohjeet sen sijaan eivät ole velvoittavia.

Korjausrakentamisessa määräykset ovat sitovia soveltuvin osin, riippuen rakennustyön laajuudesta ja rakennuksen käyttötarkoituksesta. Rakentamista koskevien määräysten soveltaminen on tarkoitettu joustavaksi siten kuin se rakennuksen ominaisuudet ja erityispiirteet huomioon ottaen on mahdollista. Viime kädessä asian päättää kunnan rakennusvalvontaviranomainen.

Rakennustuotteen kelpoisuus rakentamisessa käytettäväksi osoitetaan CE-merkinnällä, mikäli rakennustuote kuuluu harmonisoidun tuotestandardin soveltamisalaan tai sillä on eurooppalainen tekninen arviointi (ETA). Jos rakennustuotteen kelpoisuutta ei voida osoittaa EU:n rakennustuoteasetuksen mukaisesti CE-merkinnällä, valmistaja voi halutessaan osoittaa kelpoisuuden vapaaehtoisella tyyppihyväksynnällä, varmennustodistuksella tai valmistuksen laadunvalvonnalla.

Varsinaisia hirsirakennuksen käsinveistotyötä koskevia viranomaismääräyksiä tai ohjeita on Suomessa julkaistu niukasti. Suomen Hirsitaito Ry (The Finnish Handcrafters Association) on tutustunut ja pyrkii käyttämään soveltuvin osin Kansainvälinen hirsirakentajien yhdistyksen ILBAn (Intrnational Log Builders Association) julkaisemia veisto-ohjeita. Yhdistys on ILBAn jäsen ja jonka nettisivujen osoite on www.logassociation.org.

Rakennusten kantavia rakenteita ja pohjarakenteita koskevat rakentamismääräykset uudistuivat 1.9.2014. Ympäristöministeriön asetus kantavista rakenteista ja Ympäristöministeriön asetus pohjarakenteista.